آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی نمایی

x و y دو عدد حقیقی هستند و دو رابطه زیر نیز برقرار است:

2x+1=18   ,   3-y=2

حاصلضرب این دو عدد حقیقی، چند است؟

الف) 2-

  ب) 1-

  ج) 2

  د) 1/2-

هـ) 1/2

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

گزینه الف

از آنجایی که داریم: 2x+1=18 پس نتیجه می گیریم 2x=9 پس:

2x=9 ⇒ 2xy=9y= (3y)2=1/4=2-2

⇒ xy=-2

البته با لگاریتم گرفتن از دو رابطه داده شده در صورت سؤال نیز می توان راه حل مشابهی ارائه کرد.

VISION