آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معما های کودکانه

آن چیست که در هوا رود شعله او

سوختن و گریه بود پیشه او

از دور چو استخوان نماید تن او

خواهی که شود زنده بزن گردن او

آن چه پرنده ایست که اگر نامش را برعکس

 کنیم نام پرنده ای دیگر می شود؟

چهار برادرند که هرچه می دوند به هم نمی رسند؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معمای اول : شمع

جواب معمای دوم : زاغ – غاز

جواب معمای سوم : چهار فصل

VISION