آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
واحد های اندازه گیری

تبدیل واحد های ریاضی:

طول                                          
۲۵٫٤۰۰ ميليمتر      =      ۱ اينچ
۰٫۰۷۸۷٤ اينچ      =      ۱ ميليمتر
۰٫۹۱٤٤ متر      =      ۱ يارد
۱٫۰۹۳٦ يارد      =      ۱متر
۱٫٦۰۹۳ کيلومتر      =      ۱ مايل
۰٫٦۲۱٤ مايل      =      ۱ کيلومتر
     
مساحت
۰٫۱۵۵۰۰ اينچ مربع      =      ۱ سانتي متر مربع
٦.٤۵۲ سانتي متر مربع      =      ۱ اينچ مربع
۰٫۰۹۲۹۰ متر مربع      =      ۱ فوت مربع
۱۰٫۷٦٤ فوت مربع      =      ۱ متر مربع
۰٫۸۳٦۱ متر مربع      =      ۱ يارد مربع
۱٫۱۹٦۰ يارد مربع      =      ۱ متر مربع
۰٫٤۰٤۷ هکتار      =      ۱ اکر
۲٫٤۷۱ اکر      =      ۱ هکتار
۲٫۵۹۰۰ کيلومتر مربع      =      ۱ مايل مربع
۰٫۳۸٦۱ مايل مربع      =      ۱ کيلومتر مربع
حجم
۰٫۰۲۸۳۲ متر مکعب      =      ۱ فوت مکعب
۳۵٫۳۱۵ فوت مکعب      =      ۱ متر مکعب
۰٫۷٦٤٦ متر مکعب      =      ۱ يارد مکعب
۱.۳۰۸۰ يارد مکعب      =      ۱ متر مکعب
۰٫۵٦۸۲٦ ليتر      =      ۱ پاينت
۱٫۷۵۹۷٦ پاينت      =      ۱ ليتر
٤٫۵٤٦۰۹ ليتر      =      ۱ گالون
۰٫۲۱۹۹۷ گالون      =      ۱ ليتر
     
وزن
۲۸٫۳۵۰ گرم      =      ۱ اونس
۰٫۰۳۵۲۷٤ اونس      =      ۱ گرم
۰٫٤۵۳۵۹ کيلوگرم      =      ۱ پوند
۲٫۲۰٤٦ پوند      =      ۱ کيلوگرم
۱۰۰۰ کيلوگرم      =      ۱ تن
۰٫۹۸٤۲ تن      =      ۱ کيلوگرم

 

دما:

8/33درجه فارنهایت = 1 درجه سانتی گراد

100درجه فارنهایت =777/37درجه سانتی گراد

F=1.8 C+32معادله تبدیل   

 و در ادامه تبدیل واحدهای مهم به هم دیگر

 

يك متر = 100سانتي متر

100سانتي متر = يك متر

براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوط را × 100مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوط را ÷100مي كنيم.

يك كيلومتر = 1000متر

 

1000متر = يك كيلومتر

 

براي تبديل كيلومتر به متر عدد مربوط× 1000 مي كنيم.

براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوط÷1000مي كنيم.

براي تبديل كيلومتر به سانتي متر عدد مربوط ×100000مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به كيلومتر عدد مربوط÷ 100000مي كنيم.

یک هکتار = 10000 متر مربع

10000متر مربع=يك هكتار

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 10000 می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدهای اندازه گیری  وزن در ایران قدیم:

  من = 3 کیلوگرم

ری = 4 من

 خروار = 100 من=300کیلوگرم

چارک = یک چهارم من=750گرم

 سیر = یک دهم چارک = یک چهلم من=75گرم

مثقال = یک شانزدهم سیر=4.68گرم

قیراط = یک بیست و سوم مثقال=0.2گرم

نخود = یک بیست و چهارم مثقال=0.19 گرم

گندم = یک چهارم نخود=0.04گرم

:واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم

 یک ذرع = 104 سانتیمتر=16گره

چارک = یک چهارم ذرع=26سانتیمتر

۵/۶ سانتی متر =گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع=2.8سانتیمتر

 

به عبارت دیگر:  

ذرع ؛هر ذرع برابر با۱۶ گره و هر ذرع ۱۰۴ سانتی متر می باشد

گز ؛ واحد طول که ذرع هم گفته می شود و هر گز برابر با ۱۶ گره و۱۰۴ سانتی متر می باشد

ذراع ؛ واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است

مایل یا میلMille مقیاس طول که اندازه آن مختلف است مایل انگلیسی ۱۶۰۹ متر ؛ مایل دریایی۱۸۵۲ متر ؛ در عربی میل به معنی مسافتی با اندازه مد بصر (بالا آمدن آب دریا)در روی زمین یا ۴ هزارذراع گفته می شود.

مترMetre مقیاس طول که مطابق ۱۴ گره وربع از ذرع ایرانی و برابربا ۱۰۰ سانتی متر .

کیلو متر Kilometre برابر با۱۰۰۰ متر می باشد .

میلی متر Millimetre برابر با یک هزارم متر .

میکرون Micrion مقیاس بسیار کوچکی است برای اندازه گیری اشیاء کوچک

یک هزارم میلیمتر

اینچ Inch واحد مقیاس طول برابر2.54 سانتی متر

( مقیاس طول در انگلستان می باشد )

 

فوت Foot (پا)واحد اندازه گیری طول معادل30.48 سانتی متر یا

۱۲ اینچ ؛ پنجاه فوت تقریبأ۱۵ ذرع است

یارد Yard مقیاس طول برای اندازه گیری پارچه ؛ در انگستان و آمریکای شمالی

معادل ۳۶ اینچ یا ۹۲ سانتی متر یا ۱۴ گره می باشد .

پا ؛ مقیاس طول برابر30.48 سانتی متر می باشد

دسی متر Decimetre  ؛ یک دهم متر

فرسنگ یا فرسخ مقیاس مسافرت قریب ۶ کیلو متر معادل ۳ میل یا ۱۲۰۰۰ ذراع میباشد .

 


 
VISION