آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
چیستان های جالب به همراه پاسخ

1. رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هرکس نداند نام او مزه ندارد کام او.

2. نه انگورم نه انار  هم در انگورم هم در انار  زنجیر نیستم اما در زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.

3. آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

4. آن چیست که من می روم و او می ماند؟

5. آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

6. آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی شکند،در آب هم تر نمی شود؟

7. موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

8. آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟

9. آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

10. همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟

مطالب مرتبط :
معما و چیستانمعما تصویریچیستان تصویریمعمای ریاضیسایت معماریاضیانهمشکل ترین معمای جهان

VISION