آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کمان چیست؟ (هندسه دهم)

دو نقطه A و B را بر روی یک دایره در نظر بگیرید. این دو نقطه محیط دایره را به دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم می کنند که هر کدام از آنها را یک کمان می نامند. (در حالتی که دو نقطه دو سر در قطر باشند, دو قسمت برابرند) 


VISION