آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کمیت متغیر ریاضی چیست؟

کمیت متغیر ریاضی عبارت است از “چیزی” یا بهتر بگوییم “چیز دلخواهی” که می‌تواند مقدارهای عددی مختلف را قبول کنند. بنابراین ، متغیر ریاضی ، یک متغیر بطور کلی است که زیر عنوان آن می‌توان هم زمان ، هم ساعت و هم هر کمیت دیگری را فهمید.

در سده شانزدهم ، بررسی حرکت ، در مرکز توجه دانش‌های طبیعی قرار داشت. نیازهای علمی و پیشرفت دانش‌های طبیعی ، این دانش‌ها را در آستانه بررسی گونه‌های مختلف تغییر ، و بررسی بستگی بین کمیت‌های متغیر قرار داد. مفهوم‌های متغیر و تابع به عنوان بازتابی از ویژگی‌های عمومی کمیت‌های متغیر و رابطه بین آنها ، در ریاضیات بوجود آمد و این پیشرفت موضوع ریاضیات ، برای انتقال به دوره تازه یعنی دوره کمیت‌های متغیر ، نقش تعیین کننده‌ای داشت.

تعریف کمیت متغیر ریاضی

کمیت متغیر ریاضی عبارت است از “چیزی” یا بهتر بگوییم “چیز دلخواهی” که می‌تواند مقدارهای عددی مختلف را قبول کنند. بنابراین ، متغیر ریاضی ، یک متغیر بطور کلی است که زیر عنوان آن می‌توان هم زمان ، هم ساعت و هم هر کمیت دیگری را فهمید.

مفهوم ریاضی متغیر و تابع

مفهوم ریاضی متغیر و تابع ، چیزی جز تعمیم انتزاعی مقدارهای متغیر مشخص (همچون زمان ، مسافت ، سرعت ، زاویه دوران ، رویه جاروب شده و غیره) و رابطه‌های مشخص بین آنها (مثل رابطه بین مسافت پیموده شده با زمان و غیره) نیست. همان‌طور که عدد حقیقی شکل انتزاعی اندازه کمیت است، همان طور هم “متغیر” شکل انتزاعی کمیت تغییر کننده است، کمیتی که می‌تواند مقدارهای مختلفی را قبول کند.

تعریف تابع

تابع عبارت است از شکل انتزاعی بستگی یک کمیت با کمیت دیگر. این مطلب که y تابعی است از x ، در ریاضیات تنها این معنی را می‌دهد که به ازای هر مقدار x ، مقدار متناظر معینی برای y وجود دارد (مفهوم تابع ، هم به معنی خود بستگی متقابل و هم به معنی قانون بستگی متقابل کمیت y با کمیت x می باشد). مثلا انرژی یک جسم متحرک ، برحسب جرم و سرعت آن ، طبق این دستور تعیین می‌شود:

برای یک جسم مفروض ، انرژی E آن تابعی است از سرعت v آن.

 

VISION