آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کودکان مبتلا به اختلال ریاضی در چه مهارت های مشکل دارند؟

مهارت های زبانی :ممکن است در فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی ،فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل جنبه های نوشتاری به نماد های ریاضی مشکل داشته باشند .مثلا ممکن است مفاهیم چپ و راست ،بزرگ و کوچک ،جمع و تفریق را ندانند.
 
مهارت های ادراکی: ممکن است در شناسایی و درک نمادها و مرتب کردن مجموعه اعداد مشکل داشته باشند.مثلا نماد + ، – را نشناسند.
 
مهارت های ریاضی : ممکن است در رعایت توالی عملیات ریاضی ،شمارش و یادگیری جدول ضرب و انجام محاسبات ریاضی دچار مشکل باشند.به طور مثال ممکن است کودک نتواند عمل جمع کردن ۲ عدد یا بیشتر را باهم انجام دهد.
 
مهارت های مربوط به توجه :در مهارت های کپی کردن صحیح اشکال و مشاهده درست نمادهای عملیاتی دچار مشکل باشند.به طور مثال ممکن است کودک اشتباها علامت جمع را تفریق ببیند و محاسبه را اشتباه انجام دهد.

VISION